Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja i opće odredbe korištenja internet stranice

Internetska stranica foryou.hr  (u daljnjem tekstu Internetska stranica) u vlasništvu je IDEArt, zajednički obrt za dizajn, vl. Maja Grbac i Kristina Žufić, Štanga 5, Rovinj (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge).

Ovim se uvjetima korištenja internetskih stranica (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuje korištenje Internetske stranice. Ovim se općim uvjetima također definiraju postupci naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na Internetskoj stranici.

Ova Internetska stranica ne pruža uslugu internetske trgovine. Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje kupcima kupnju proizvoda i usluga putem Internetske stranice, što ovdje nije slučaj. Ova Internetska stranica omogućuje samo pregled ponuđenih proizvoda i usluga, te posjetitelj Internetske stranice (u daljnjem tekstu Korisnik) samo šalje upit o odabranom proizvodu.

Pristupom Internetskim stranicama i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja Internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju.

 

Korištenje usluge internetske stranice i registracija korisnika

Usluga slanja upita je dostupna isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.
Narudžbom kao gost Korisnik potvrđuje:

 • da je upoznat s Općim uvjetima te da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da Pružatelju usluge daje izričitu suglasnost u tome da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija obveznih Zakonom

Slanje upita odnosno narudžba proizvoda se izvršava elektronskim putem i to pritiskom na tipku “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Proizvod se ne smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe, već tek nakon što Pružatelj usluge putem email-a stupi u kontakt sa Korisnikom. Na registriranu adresu elektroničke pošte primit će poruku sa e-pošte info@foryou.hr kojom će Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba/upit zaprimljen.

 

Ograničenja korištenja i odgovornosti

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti Internetsku stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima u RH;
 • unositi na Internetsku stranicu ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskoj stranici;
 • koristiti Internetsku stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti Internetsku stranicu za predstavljanje u cilju vlastite promocije;
 • koristiti Internetsku stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakav nelegalan software i viruse
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati osobne podatke trećih osoba;
 • reklamirati se ili tražiti od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristiti informacije dobivene iz sadržaja na Internetskoj stranici za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njihovog dopuštenja te objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji proizlaze iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.
Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.
Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

 

Cijene proizvoda i usluga

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (kn). Pružatelj usluga nije u sustavu PDV-a, pa PDV nije obračunat, temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov., br. 73/13.), stoga je izražena cijena proizvoda konačna. Dostava proizvoda dodatno se naplaćuje i biti će dogovorena naknadno email komunikacijom.

 

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem Internetske stranice i korištenje njenih usluga Korisnik komunicira elektronskim putem, čime prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

Ostali uvjeti

Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet trgovine.
Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.
Na odnos između Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

Izmjene općih uvjeta i ostale odredbe

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici. Nastavljanjem pristupa Internetskoj stranici ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga smatrat će se pristankom na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Pružatelj usluge Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
Korisnikova je dužnost i obveza koristiti Internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku izvršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštivanje ovih općih uvjeta i pozitivnih propisa.